Versió cartesiana de l´argument ontològic.

Argument ontològic.


1- Premissa: (equiparació del judici Déu existeix a qualsevol judici matemàtic: són de la mateixa naturalesa, són judicis analítics) “Doncs bé, si del fet de poder treure del meu pensament una cosa, se segueix que tot allò que penso clar i distint que pertany a aquesta cosa, li pertanyen realment, ¿no puc concloure d´aquí un argument que provi l´existència de Déu? Certament, jo trobo en mi la seva idea –la d´un ésser summament perfecte-, de la mateixa manera que trobo la de qualsevol figura geomètrica o número; i no conec amb menys claredat i distinció que pertany a la seva naturalesa una existència eterna, de la mateixa manera que conec que tot el que pugui demostrar d´una figura o número pertany realment a llur naturalesa. I, per tant, tot i que res del que he dit en les meditacions anterior fos vertader, jo hauria de tenir l´existència de Déu per una cosa tan certa, com fins aquí he considerat les veritats de la matemàtica, tant de les figures com dels números (...)”

2- Premissa: (es planteja la hipòtesi que Déu no existeixi) “Doncs tot i tenint el costum de distingir entre l´existència i l´essència, em persuadeixo fàcilment que l´existència de Déu pot separar-se de la seva essència, i que, d´aquesta manera, pot concebre´s Déu com no existint actualment.”

3- Conclusió: (l´essència de Déu demana necessàriament la seva existència, com l´essència de triangle demana que la suma dels seus tres angles siguin 180º) “Tanmateix, pensant tot això amb més cura, trobo que l´existència i l´essència de Déu són tan inseparables com l´essència d´un triangle i el fet que els seu tres angles valguin dos rectes, o la idea de muntanya i la de vall; de tal manera que és tan inconcebible un Déu (un ésser summament perfecte) a qui el manqui l´existència (és a dir, una perfecció) com concebre una muntanya sense vall.

René Descartes, Meditaciones Metafísicas con objeciones y respuestas, Introducción y Notas Vidal Peña, Ediciones Alfaguara, Madrid 1977
https://sites.google.com/site/cavernicoles/el-dubte-i-el-cogito

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Percepció i selecció natural 2.

Freud: la geneologia de la moral.