La geografia explica la història (Jared Diamond).


... podem reformular finalment la pregunta sobre les desigualtats del món modern del mode següent: ¿per què el desenvolupament humà es produí a ritmes tan diferents en el diferents continents? (...)

1- Hipòtesi biològica racista:

Probablement, l'explicació més habitual suposa, explícitament o implícitament, donar per fetes diferències biològiques entre els pobles. En els segles posteriors a 1500, mentre els exploradors europeus adquirien consciència de les diferències àmplies existents entre els pobles del món en quant a tecnologia i organització política, van donar per suposat que aquestes diferències tenien el seu origen en diferències en la capacitat innata. Amb l'aparició de la teoria darwinista, les explicacions es reformularen en termes de selecció natural i origen evolutiu. El pobles tecnológicament primitius foren considerats vestigis evolutius d'ascendència humana d'avantpassats sinistres. El desplaçament d'aquests pobles per colonitzadors de societats industrialitzades il.lustrava la supervivència del més aptes. Amb la posterior aparició de la genètica, fou necessari reformular de nou les explicacioins, i aquest cop en termes genètics. Es considerà els europeus genèticament més intel.ligents que els africans i sobretot més intel.ligents que els aborígens australians.

2- Hipòtesi defensada per Jared Diamond:

  1. Factors immediats: “les armes de foc, les malalties infeccioses, les eines d'acer i els productes manufacturats” (expliquen la desigualtat).

  1. Factors últims: La història seguí trajectòries diferents per diferents pobles degut a les diferències existents en els entorns dels pobles, no degut a diferències biològiques entre els propis pobles.
   És evident, tanmateix, que la geografia té alguna repercussió en la història; la qüestió plantejada es refereix en quant la repercussió, i a si la geografia pot explicar la pauta àmplia de la història.
   Resulta que el desenvolupament humà en alguns continents va obtenir un avantatge de sortida en el temps sobre els esdeveniments d'altres.
   Les diferències geogràfiques en les sèries locals de plantes silvestres i animals salvatges disponibles per al conreu i la domesticació són importants per explicar per què només algunes zones es convertiren en centres independents de producció d'aliments, i per què sorgí aquesta abans en algunes zones que en altres. A partir d'aquests escassos centres d'origen, la producció d'aliments es propagà amb molta més rapidesa en unes zones que en d'altres. Un factor important entre el que contribuiren a aquestes diferències en els ritmes de propagació resulta haver estat l'orientació oest-est en el cas d'Euroàsia i predominantment nord-sud en Amèrica i Àfrica.

Jared Diamond, Armas, gérmenes y acero, De BOLSILLO, Barna 2008

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Freud: la geneologia de la moral.