Creativitat i neurociència (algunes reflexions).

1b: Creativitat (Creatividad):

t. 21. Un poeta és quelcom lluminós, alat, sacre i mai capaç de crear fins que es torna inspirat (…) perquè no s’expressa per obra de l’art, sinó gràcies al poder diví. (Plató)
t. 21. Un poeta es algo luminoso, alado, sacro y nunca capaz de componer hasta que se torna inspirado (…) porque no se expresa por obra del arte, sino gracias al poder divino. (Platón)

t. 23. El salt del pensament constitueix un art i una habilitat, impulsats per un esperit indagador i per una experiència copiosa. Però es pot sistematitzar una mica per manifestar les seves pautes i estratègies bàsiques. És possible organitzar-lo en les quatre operacions lògiques del Klondike, una per cada repte. Poden ser anomenades exploració, detecció, reconsideració i desenfocament. (David Perkins)
t. 23. El salto del pensamiento constituye un arte y una habilidad, impulsados por un espíritu indagador y por una experiencia copiosa. Pero cabe sistematizarlo un tanto para manifestar sus pautas y estrategias básicas. Es posible organizarlo en las cuatro operaciones lógicas del Klondike, una por cada reto. Pueden ser llamadas exploración, detección, reconsideración y desenfoque. (David Perkins)

t.25. Stephen Wiltshire pot dibuixar durant hores una ciutat que ha sobrevolat en helicòpter. Cada perspectiva, cada cantonada d’un edifici està dibuixada amb detall com si fos una càmera. Wiltshire, britànic de 39 anys, és un autista amb un talent únic. Wiltshire disposa d’un pensament fotogràfic, és un savi.
t. 25. Stephen Wiltshire puede dibujar durante horas una ciudad que ha sobrevolado en helicóptero. Cada perspectiva, cada esquina de un edificio está dibujada con detalle como si fuera una cámara. Wiltshire, británico de 39 años, es un autista con un talento único. Wiltshire dispone de un pensamiento fotográfico, es un sabio.


t. 34. Un dels secrets de la creativitat consisteix a canviar de perspectiva i veure les coses en una nova projecció. De nou apareix una sòlida preparació. Les solucions inèdites sorgeixen quan es reestructuren una i una altra vegada els pensaments, ocurrències i idees ja coneguts. (Ulrich Kraft)
t.34. Un de los secretos de la creatividad consiste en cambiar de perspectiva y ver las cosas en una nueva proyección. De nuevo aparece una sólida preparación. Las soluciones inéditas surgen cuando se reestructuran una y otra vez los pensamientos, ocurrencias y ideas ya conocidos. (Ulrich Kraft)

t. 37. Si es pensa sempre com s’ha pensat sempre, es conservarà sempre el que sempre s’ha conservat, les mateixes velles idees. (Michael Michalko)
t. 37. Si se piensa siempre como siempre se ha pensado, se conservará siempre lo que siempre se ha conservado, las mismas viejas ideas. (Michael Michalko)


t. 38. La curiositat, l’afany experimentador, l’experiència de sentir-se decebuts, la disposició d’assumir riscos, la flexibilitat mental, el pensament metafòric, el sentit artístic: totes aquestes capacitats desenvolupen una funció fonamental en el procés mental creatiu. D’acord amb la majoria dels neuròlegs, hem d’agrair-lo a l’hemisferi cerebral dret.
t. 38. La curiosidad, el afán experimentador, la experiencia de sentirse decepcionados, la disposición de asumir riesgos, la flexibilidad mental, el pensamiento metafórico, el sentido artístico: todas estas capacidades desarrollan una función fundamental en el proceso mental creativo. De acuerdo con la mayoría de los neurólogos, tenemos que agradecérselo al hemisferio cerebral derecho.


t. 39. Dirigents de l’economia i de la política reclamen solucions imaginatives per a l’atur massiu, el col·lapse del sistema de pensions i problemes socials afins. Les empreses demanen professionals innovadors.
t.39. Dirigentes de la economía y de la política reclaman soluciones imaginativas par el paro masivo, el colapso del sistema de pensiones y problemas sociales afines. Las empresas piden profesionales innovadores.

t. 48. Avui sabem per estudis d’imatge en Neurociència que aquest pensament creatiu, i les noves idees que il·lumina, necessita d’un substrat neuronal diferent al del pensament crític i analític i que recluta xarxes neuronals distribuïdes en part per les escorces temporals de ambdós hemisferis cerebrals, tot i que sobretot particularment de l’hemisferi dret. (Francisco Mora)
t. 48. Hoy ya sabemos por estudios de imagen en Neurociencia que este pensamiento creativo, y las nuevas ideas que alumbra, requiere de un sustrato neuronal diferente al del pensamiento crítico y analítico y que recluta redes neuronales distribuidas en parte por las cortezas temporales de ambos hemisferios cerebrales, aunque sobre todo  particularmente del hemisferio derecho. (Francisco  Mora)

t. 57. Per què tots aquells que han estat homes d’excepció, bé pel que respecta a la filosofia, o bé a la ciència de l’Estat, la poesia o les arts, resulten ser clarament melancòlics? (Aristòtil)

t. 57. ¿Por qué razón todos aquellos que han sido hombres de excepción, bien en lo que respecta a la filosofía, o bien a la ciencia del Estado, la poesía o las artes, resultan ser claramente melancólicos? (Aristóteles)

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Percepció i selecció natural 2.

Gonçal, un cafè sisplau

La ciència del mal (Simon Baron-Cohen).