Sobre neurociència i creativitat (algunes reflexions i alguns contes)

t.2. La creativitat implica el poder d’inventar, de trencar amb les maneres existents de veure les coses, de moure’s lliurement en l’àmbit de la imaginació, de crear i recrear móns en la pròpia ment, i al mateix temps de controlar tot això amb una mirada interior crítica. La creativitat té a veure amb la vida interior, amb un flux d’idees noves i sentiments forts. (Oliver Sacks)
t.2. La creatividad implica el poder de inventar, de romper con las maneras existentes de ver las cosas, de moverse libremente en el ámbito de la imaginación, de crear y recrear mundos en la propia mente, y al mismo tiempo de controlar todo eso con una mirada interior crítica. La creatividad tiene que ver con la vida interior, con un flujo de ideas nuevas y sentimientos fuertes. (Oliver Sacks)

t. 11. Existeixen, en molts individus, com a mínim unes facultats eidètiques i mnemotècniques molt concretes que estan normalment ocultes, però que poden aflorar o ser alliberades si se sotmeten a unes condicions excepcionals. L’any 1999, Allan Snyder i D. J. Mitchell van invertir la pregunta habitual de per què els dons de savant són tan poc habituals i en canvi van dir: ¿per què no tenim tots els dons d’un savant? Van suggerir que el mecanisme d’aquestes destreses deu formar part de tots nosaltres quan som petits però que a mesura que el cervell madura, queden inhibides, com a mínim des de la consciència. Tenien la teoria que els savants deuen tenir “un accés privilegiat als nivells inferiors d’informació no disponibles mitjançant la introspecció”. Posteriorment van començar a provar aquesta teoria experimentalment utilitzant l’estimulació magnètica transcranial (EMT), que actualment permet de manera breu i pràcticament instantània inhibir les funcions fisiològiques de diferents parts del cervell.
t. 11. Existen, en muchos individuos, al menos unas facultades eidéticas y mnemotécnicas muy concretas que están normalmente ocultas, pero que pueden aflorar o ser liberadas si se someten a condiciones excepcionales. El año 1999, Allan Snyder y D. J. Mitchell invirtieron la pregunta habitual de por qué los dones de savant son tan poco habituales y en cambio dijeron: ¿por qué no tenemos todos los dones de un savant? Sugirieron que el mecanismo de estas destrezas debía formar parte de todos nosotros cuando somos pequeños pero que a medida que el cerebro madura, quedan inhibidas, como mínimo en la conciencia. Tenían la teoría de que los savants debían de tener “un acceso privilegiado a los niveles inferiores de información no disponibles mediante la introspección”. Posteriormente empezaron a probar esta teoría experimentalmente utilizando la estimulación magnética transcraneal (EMT), que actualmente permite brevemente y casi de forma instantánea inhibir las funciones fisiológicas de diferentes partes del cerebro.t. 16. L’hemisferi esquerre, quan desconeix les raons de la conducta de l’organisme, s’inventa una història plausible per interpretar-la. En altres paraules: per a aquest jo de l’hemisferi esquerre una història plausible, però falsa, és millor que cap. (Francisco J. Rubia)
t. 16. El hemisferio izquierdo, cuando no conoce las razones de la conducta del organismo, se inventa una historia plausible para interpretarla. En otras palabras: para ese yo del hemisferio izquierdo una historia plausible, pero falsa, es mejor que ninguna. (Francisco J. Rubia)

t. 18.1. L’hemisferi esquerre és el responsable del llenguatge verbal, de l’habilitat lingüística, de la capacitat d’anàlisi, de la resolució de problemes matemàtics, així com de la memòria i el pensament lògic i racional. Pel contrari, tendeix a controlar i inhibir els seus sentiments. És l’encarregat de l’organització, l’ordre, l’estructura i la planificació. Utilitza la por per protegir-nos i mantenir-nos sans i estalvis de potencials amenaces i perills. (Borja Vilaseca)
t. 18.1. El hemisferio izquierdo es el responsable del lenguaje verbal, de la habilidad lingüística, de la capacidad de análisis, de la resolución de problemas matemáticos, así como de la memoria y el pensamiento lógico y racional. Por el contrario, tiende a controlar e inhibir sus sentimientos. Es el encargado de la organización, el orden, la estructura y la planificación. Utiliza el miedo para protegernos y mantenernos a salvo de potenciales amenazas y peligros. (Borja Vilaseca)

t. 18.2. L’hemisferi dret està més vinculat amb l’experiència cenestèsica i sensorial de tot allò que sabem que no pot expressar-se amb paraules, i que no per això és menys real. Ens possibilita l’habilitat d’interpretar senyals, signes i metàfores, així com la capacitat de somiar i de comprendre el significat ocult de les coses. Aquest hemisferi ens connecta amb la dimensió emocional i espiritual de la nostra condició humana; ens permet sentir la part qualitativa, intangible i immaterial de les coses. És el més artístic, original i rebel dels dos ; li agrada sortir-se de la norma i anar més enllà d’allò socialment establert. No té sentit del temps i està totalment centrat i arrelat en el moment present. (Borja Vilaseca)
t. 18.2. El hemisferio derecho está más vinculado con la experiencia cenestésica y sensorial de todo aquello que sabemos que no puede expresarse con palabras, y que no por ello es menos real. Nos brinda la habilidad de interpretar señales, signos y metáforas, así como la capacidad de soñar y de comprender el significado oculto de las cosas. Este hemisferio nos conecta con la dimensión emocional y espiritual de nuestra condición humana; nos permite sentir la parte cualitativa, intangible e inmaterial de las cosas. Es el más artístico, original y rebelde de los dos; le gusta salirse de la norma e ir más allá de lo socialmente establecido. No tiene sentido del tiempo y está totalmente centrado y arraigado en el momento presente. (Borja Vilaseca)

t. 35. En la majoria d’ocasions les guspires creatives es presenten en situacions en què la ment es troba fixada en assumptes més trivials. Té la seva explicació: malgrat que el problema que ens ocupa formalment l’hem deixat de banda, el cervell segueix treballant buscant una solució, sense adonar-nos-en. A aquesta fase de fermentació, anterior a l’”eureka”, se li anomena incubació.
En la fase d’incubació, el cervell supera el bloqueig mental per si mateix. En cert moment, una de les noves associacions supera el llindar de la consciència i brolla la idea genial. En el model de fases de pensament creatiu, a aquest instant se li coneix amb el nom d’il·luminació. Els processos que transcorren durant la fase d’incubació romanen en l’inconscient; per tant, immunes a tota influència i instigació. 
t.35. En la mayoría de las ocasiones las chispas creativas se presentan en situaciones en que la mente se encuentra fijada en asuntos triviales. Tiene su explicación: a pesar de que el problema que nos ocupa formalmente lo hemos dejado de lado, el cerebro sigue trabajando buscando una solución, sin que nos demos cuenta. A esta fase de fermentación, anterior al “Eureka”, se le llama incubación.
En la fase de incubación, el cerebro supera el bloqueo mental pe sí mismo. En cierto momento, una de las nuevas asociaciones supera el umbral de la consciencia i emerge la idea genial. En el modelo de fases de pensamiento creativo, a este instante se le conoce con el nombre de iluminación. Los procesos que transcurren durante la fase de incubación permanecen el el inconsciente; por tanto, inmunes a cualquier influencia y instigación.

t. 36. A l’infantesa la força creativa no reconeix límits. Un parell d’objectes al seu abast i una bona dosi de fantasia transformen la taula de la cuina i les velles tovalles en un castell medieval. Els pedagogs denuncien que en els últims temps es concedeix valor preferent a la resolució correcta dels problemes de classe, sense atendre a la seva resolució imaginativa. Acabat ja el cicle escolar, se li exigirà al jove qualitats de l’hemisferi esquerre, és a dir, un pensament lògic, adreçat a una finalitat concreta, amb habilitats matemàtiques i talent lingüístic.
t. 36. En la infancia la fuerza creativa no reconoce límites. Un par de objetos a su alcance y una buena dosis de fantasía transforman la mesa de la cocina y los viejos trapos en un castillo medieval. Los pedagogos denuncian que en los últimos tiempos se concede valor preferente a la resolución correcta de los problemas de clase, sin atender a su resolución imaginativa. Acabado el ciclo escolar, se le exigirá al joven cualidades del hemisferio izquierdo, es decir, un pensamiento lógico, dirigido a una finalidad concreta, con habilidades matemáticas y talento lingüístico.


t. 40. El pensament convergent s’adreça cap a una única possibilitat correcta en la solució de un problema determinat. Pertanyen a aquest tipus els clàssics problemes escolars: “En Pau té dues pomes més que en Pere, en Pere té el doble de pomes que en Joan, en Joan té tantes pomes com l’Anna i en Francesc plegats ... ¿Quantes pomes té en Pere?” Basant-nos en els nostres coneixement previs de les regles de càlcul intentem ordenar la informació que se’ns dóna, la col·loquem en una relació lògica i així arribem al resultat correcte. Els tests del’QI posen a prova el pensament convergent. Es tracta de buscar, amb l’ajuda de la lògica, una solució que pugui comprovar-se inequívocament que és correcta o falsa. (Joy Paul Guilford)
t. 40. El pensamiento convergente se dirige hacia una única posibilidad correcta en la solución de un problema determinado. Pertenecen a este los clásicos problemas escolares: “Pablo tiene dos manzanas más que Pedro, Pedro tiene el doble de manzanas que Juan, Juan tiene tantas manzanas como Ana y Francisco juntos... ¿Cuántas manzanas tiene Pedro?” Basándonos en nuestros conocimientos previos de las reglas de cálculo intentamos ordenar la información que se nos da, la colocamos en una relación lógica y así llegamos al resultado correcto. Los test del CI ponen a prueba el pensamiento convergente. Se trata de encontrar, con la ayuda de la lógica, una solución que pueda comprobarse inequívocamente que es correcta o falsa. (Joy Paul Guilford)


t. 41. En el pensament divergent se segueixen camins que van en diferents direccions. En la solució del problema es canvia de direcció en el moment que calgui, arribant així a respostes múltiples que poden ser totes correctes i adequades”. ( Joy Paul Guilford)
t. 41. En el pensamiento divergente se siguen caminos que van en diferents direcciones. En la solución del problema se cambia de dirección en el momento oportuno, llegando así a respuestas múltiples que pueden ser todas correctas y adecuadas. (Joy Paul Guilford)

t. 44. La paraula crear significa produir intencionadament novetats valuoses. Abans, s’explicava la creativitat com una mena de do que tenies o no tenies. Ara sabem que la creativitat és un hàbit i que hi ha que aprendre’l, per això és tan important en l’educació fomentar aquest hàbit. Sembla una mica absurd que la novetat, la innovació, l’originalitat siguin un hàbit. Però hi ha hàbits que es limiten a repetir i altres que permeten possibilitats de crear. (José Antonio Marina)
t. 44. La palabra crear significa producir intencionadamente novedades valiosas. Antes, se explicaba la creatividad como una especie de don que tenías o no tenías. Ahora sabemos que la creatividad es un hábito y que hay que aprenderlo, por eso es tan importante en la educación fomentar ese hábito. Parece un poco absurdo que la novedad, la innovación, la originalidad sean un hábito. Pero hay hábitos que se limitan a repetir y otros permiten posibilidades de crear. (José Antonio Marina)

t. 45. Vam començar la investigació amb l’estimulació magnètica transcraneal. A grans trets, aquest mètode consisteix a col·locar un iman potent sobre una part ben definida del cervell que pertorba el flux normal dels senyals elèctrics de les neurones properes. D’aquesta manera, el camp magnètic interfereix les pautes d’activació de les xarxes neuronals ja formades, les connexions de les quals s’han anat forjant per l’aprenentatge al llarg de la vida. 
Ens arriben dels savants, en la seva majoria integrats en l’espectre autista, certs indicis per assolir aquesta meta. Les seves destreses es manifesten en alguns casos ja en la infantesa primera; en altres, després d’alguna lesió cerebral. Les seves habilitats solen apel·lar a formes de pensament menys conceptual, més literals. Tot i que aquest estil cognitiu suposa un greu inconvenient a la vida diària, pot conferir un ventall d’avantatges, entre elles excel·lents facultats per al dibuix i una proclivitat més petita a il·lusions i records falsos.
La genialitat ha d’exigir una visió del món qualitativament diferent de la que la majoria dels mortals experimentem. El metge austríac Hans Asperger (1906-1980), el nom del qual està associat amb el trastorn epònim en l’espectre de l’autisme, suggeria que la peculiaritat de les ments brillants podria consistir en “un toc d’autisme”. En el nostre laboratori hem investigat aquesta hipòtesi. En concret, hem aplicat corrents elèctriques dèbils per modular l’activitat cerebral de provants sans. Els efectes desapareixen en una hora, preservant la cognició normal, amb el que aquest mètode d’estimulació mental resulta innocu, a més de portàtil. Aquestes propietats auguren la possibilitat de la creació d’un dispositiu que qualsevol podria emprar per promoure l’habilitat creativa segons demanda, és a dir, d’una mena de “barret de creativitat”. (Allan W. Snyder)
t. 45. Empezamos la investigación con la estimulación magnética transcraneal. En líneas generales, este método consiste en colocar un imán potente sobre una parte bien definida del cerebro que perturba el flujo normal de las señales eléctricas de las neuronas cercanas. De esta manera, el campo magnético interfiere las pautas de activación de las redes neuronales ya formadas, las conexiones de las cuales se han ido forjando por el aprendizaje a lo largo de la vida.
Nos llegan de los savants, en su mayoría integrados en el espectro autista, ciertos indicios para logar esta meta. Sus destrezas se manifiestan en algunos casos ya en la primera infancia; en otros, después de alguna lesión cerebral. Sus habilidades suelen apelar a formas de pensamiento menos conceptual, más literales. Aunque este estilo cognitivo supone un grave inconveniente en la vida diaria, puede conferir un abanico de ventajas, entre ellas excelentes facultades para el dibujo y una proclividad más pequeña a ilusiones y recuerdos falsos.
La genialidad ha de exigir una visión del mundo cualitativamente diferente de la que la mayoría de los mortales experimentamos. El médico austríaco Hans Asperger (1906-1980), cuyo nombre está asociado con el trastorno epónimo den el espectro del autismo, sugería que la peculiaridad de las mentes brillantes podría consistir en un “toque de autismo”. En nuestro laboratorio hemos investigado esta hipótesis. En concreto hemos aplicado corrientes eléctricas débiles para modular la actividad cerebral de individuos sanos. Los efectos desaparecen en una hora, preservando la cognición normal, con lo que este método de estimulación mental resulta inocuo, además de portátil. Estas propiedades auguran la posibilidad de la creación de un dispositivo que cualquiera podría utilizar para promover la habilidad creativa según demanda, es decir, una especie de “sombrero de creatividad”. (Allan W. Snyder)

t. 49. S’explica que el rei Hieró de Siracusa encarregà a un orfebre una corona d’or q qui lliurà la quantitat d’or exacta per fer-la. Després de rebre la corona, el rei començà a sospitar que l’orfebre li podria haver enganyat substituint certa quantitat d’or per argent. Fou llavors que el rei demanà a Arquímedes que li tragués de dubtes i li digués si les seves sospites eren certes però tenint  en compte que durant la seva investigació no havia ni rapar ni manipular la corona ja que era objecte sagrat. Durant algun temps Arquímedes va estar donant-li voltes al problema sense, sembla, trobar una resposta i no aconseguint-la acabà dedicant-se a altres investigacions deixant aparcat el requeriment del rei. Però un dia, mentre se submergia en un receptacle per prendre un bany, observà que el seu cos anava vessant una quantitat d’aigua que semblava proporcional al volum del seu cos. I aquesta, aparentment simple observació, li portà a la solució del problema. Arquímedes utilitza, sense ell saber-ho, el pensament creatiu, com ho van fent i ho continuen fent tant i tants altres pensadors genials. (Francisco Mora)
t. 49. Se cuenta que el rey Hierón de Siracusa encargó a un orfebre una corona de oro al que entregó la cantidad de oro exacta para hacerla. Tras recibir la corona, el rey tuvo la sospecha de que el orfebre podría haberle engañado sustituyendo cierta cantidad de oro por plata. Fue entonces que el rey pidió a Arquímedes que le sacara de dudas y le dijera si sus sospechas eran ciertas pero teniendo en cuenta que durante su investigación no debía ni raspar ni manipular la corona pues era objeto sagrado. Durante algún tiempo Arquímedes estuvo lidiando con el problema sin, al parecer, encontrar una respuesta y no lográndolo terminó dedicándose a otras investigaciones dejando aparcado aquel requerimiento del rey. Pero un día, mientras se sumergía en un receptáculo para tomar un baño, observó que su cuerpo iba derramando una cantidad de agua que parecía proporcional al volumen de su cuerpo. Y esta, aparentemente simple observación, le llevó a la solución del problema. Arquímedes utilizó, sin él saberlo, el pensamiento creativo, como lo hicieron y lo siguen haciendo tantos y tantos otros pensadores geniales. (Francisco  Mora)

t. 54.  Lo recuerdo con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto. Diez y nueve años había vivido como quien sueña: miraba sin ver, oía sin oír. Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una mesa; Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprender una parra. En efecto, no sólo recordaba cada hoja de cada árbol, de cada monte, sino cada una de las veces que lo había percibido. Era solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme instantánea y casi intolerablemente preciso. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos”. (José Luis Borges)

t.55.El científico se apostó, con el corazón al galope, para espiar a los monos. El espectáculo que se mostraba a sus ojos le pareció digno de una efeméride cosmogónica. Nadie había presenciado el momento justo del descubrimiento, pero poco costaba imaginárselo: un individuo joven mira, con impaciencia ansiosa, los 15 granos que ha logrado incrustar en la yema de uno de sus dedos. Solo uno es de trigo. Se trata de hacer diana con la lengua. Casi nada. Prueba. Y una vez más ... Falla. La irritación acumulada se transforma en furia y la furia en venganza. Ante la sorpresa de sus congéneres, el joven simio se lía a mandobles con la arena. Nada puede calmarle. Chillidos, patadas y manotazos de rabia.
La arena sale proyectada en todas direcciones como el agua de una manguera de jardín fuera de control. Los demás amigos y familiares, se apartan cansinamente para seguir con su interminable y penoso menú unidimensional. Todavía llueve arena sobre la playa, sobre el mar y sobre el propio mono histérico. Pero se ha quedado súbitamente inmóvil, jadeante. Algo llama su atención. Allí en la superficie del mar, junto a la orilla, descubre toda una flota de preciados granos de trigo a merced de las ola. Justos, solos, hermosos, listos para comer. De momento comerá, pero cuando el alimento vuelva a faltar, ya nada será igual: tomará un puñado de arena, se acercará a la orilla, dejará caer la arena sobre el agua, esperará que los granos de arena se hundan y recogerá, tranquilamente, el cereal sobreabundante.(…) Se darán sí, algunas peleas. Pero, al poco, casi todos habrán captado cuál es el signo de los nuevos tiempos. No hay duda, es conocimiento (transmisible por vía no genética, se aprende)”. (Jorge Wagensberg)

t. 58. Entre les seves moltes virtuts, Txuang Tzu tenia la de ser destre en el dibuix. El rei li demanà que dibuixés un cranc. Txuang Tzu respongué que necessitava cinc anys i una cas amb dotze servents. Passaren cinc anys i el dibuix encara no estava ni començat. “Em calen cinc anys més”, va dir Txuang Tzu. El rei se’ls concedí. Passats els deu anys, Txuang Tzu prengué el pinzell i en un instant, amb un sol gest, dibuixà un cranc, el cranc més perfecte que mai no s’hagués vist. (Italo Calvino)
t. 58. Entre sus muchas virtudes, Chuang Tzu tenía la de ser diestro en el dibujo. El rey le pidió que dibujara un cangrejo. Chuang Tzu respondió que necesitaba cinco años y una casa con doce servidores. Pasaron cinco años y el dibujo aún no estaba empezado. “Necesito otros cinco años”, dijo Chuang Tzu. El rey se los concedió. Transcurridos los diez años, Chuang Tzu tomó el pincel y en un instante, con un sólo gesto, dibujó un cangrejo, el cangrejo más perfecto que jamás se hubiera visto. (Italo Calvino)

t. 59. Les escoles maten la creativitat. Al professor només li interessa que es respongui el que està en els continguts del temari, la qual cosa provoca la frustració d’aquells infants que són més arriscats i que els agrada improvisar. (Ken Robinson)
t. 59. Las escuelas matan la creatividad. Al profesor sólo le interesa que se responda lo que está en el contenido del temario, lo que provoca la frustración de aquellos niños que son más arriesgados y les gusta improvisar. (Ken Robinson)

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Percepció i selecció natural 2.

Gonçal, un cafè sisplau

La ciència del mal (Simon Baron-Cohen).